notariskantoor hordijk

Algemene voorwaarden

De voorwaarden waaronder door of vanwege Notariskantoor Hordijk, hierna te noemen: Hordijk, diensten worden verleend, luiden als hiernavolgend.

1.    De verhouding tussen Opdrachtgever en Hordijk wordt ten volle beheerst      door het Nederlands recht.

2.    Uitsluitend Hordijk geldt tegenover Opdrachtgever als Opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.

3.    Hordijk is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij een door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Hordijk staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

4.    Bij de uitvoering van een opdracht mag Hordijk mede één of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan Hordijk zijn verbonden. Een tekortschieten van zulk een persoon kan alleen aan Hordijk worden toegerekend, indien Opdrachtgever aantoont dat de keuze van Hordijk van deze persoon niet zorgvuldig is geweest.

5.    Opdrachtgever staat toe dat Hordijk en de door of vanwege Hordijk bij de uitvoering van een opdracht betrokken personen op de Opdrachtgever en een opdracht van haar betrekking hebbende gegevens, delen met de andere aan Hordijk  verbonden personen, voor zover dat nodig of nuttig is voor het relatiebeheer.

6.1  Voor de door Opdrachtgever in totaal geleden schade, die rechtens een gevolg vormt van een gebeurtenis of een reeks van met elkaar samenhangende gebeurtenissen waarvoor Hordijk rechtens aansprakelijk is, heeft Opdrachtgever recht op een vergoeding, indien Hordijk voor die schade enige dekking onder een verzekering geniet, maximaal tot een bedrag gelijk aan de door Hordijk te verkrijgen verzekeringsuitkering plus het eigen risico van Hordijk onder die verzekering.

6.2  Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Hordijk aansprakelijk is.

6.3  Het in de vorige twee alinea’s bepaalde geldt eveneens, indien Opdrachtgever schadevergoeding vordert op grond van een van een ander overgenomen of verkregen recht.

6.4  Indien één of meer derden van Hordijk vergoeding van schade vorderen die zij hebben geleden in verband met een door of vanwege Hordijk aan Opdrachtgever verleende dienst, zal Opdrachtgever Hordijk tegen die vordering of vorderingen en bijkomende kosten vrijwaren, voor Hordijk aan de derde of derden meer schade dient te vergoeden dan zij aan Opdrachtgever zou hebben moeten vergoeden indien Opdrachtgever zelf van Hordijk vergoeding voor de door de derde of derden geleden schade zou hebben gevorderd.

6.5  Indien zowel de Opdrachtgever als een derde of derden schadevergoeding vorderen van Hordijk in verband met een door of vanwege Hordijk aan Opdrachtgever verleende dienst, komt de door Opdrachtgever zelf geleden schade niet voor een vergoeding in aanmerking, voor zover het aan de Opdrachtgever te betalen schadebedrag reeds zelf, of na vermeerdering met het aan de derde of derden toekomende schadebedrag, uitgaat boven de in de artikel 6.1 vermelde limiet.

7.    Op de onderhavige voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Hordijk zijn betrokken.

8.    De onderhavige voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

9.  Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. De Geschillencommissie Notariaat neemt een klacht pas in behandeling nadat de kantoorklachtenregeling is doorlopen.  Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.