notariskantoor hordijk

Oprichting BV

Werkzaamheden voor oprichten BV

Beoogd doel: Het oprichten van een besloten vennootschap

Dit overzicht beschrijft de werkzaamheden bij deze oprichting van een BV. Van toepassing is ook het overzicht dat geldt voor elke notariële dienst.

Basispakket wettelijk verplichte werkzaamheden

1. Naleving WWFT;

2. In overleg met bestuurders/oprichters van de op te richten rechtspersoon vaststellen van de aard en het doel van de besloten vennootschap;

3. Controle van de statuten van de oprichter-rechtspersoon in verband met de doelomschrijving;

4. Zonodig oprichtingsverklaring c.q. intentieovereenkomst registreren bij de Belastingdienst voorzover nog niet gebeurd door accountant of fiscalist.

5. Ontwerp maken van de akte van oprichting;

6. Ontwerp van de akte van oprichting en de aanvraagformulieren voor het Ministerie van Justitie versturen naar bij oprichting betrokkenen;

7. Verklaring van geen bezwaar bij het Ministerie van Justitie aanvragen. Ondersteuning verlenen aan oprichter(s), aandeelhouders(s) en eerste bestuurder(s) bij invullen van formulieren daarvoor. Indien nodig nader overleg met het Ministerie;

8. Overleg voeren met accountant en/of bank over storting van kapitaal;

9. Controle van de juistheid van de bankverklaring of beschrijving/accountantsverklaring;

10. Opstellen van volmachten (indien noodzakelijk);

11. Passeren van de oprichtingsakte na het geven van een toelichting daarop;

12. Inschrijving in Handelsregister van de BV. Inschrijving eerste bestuurders en aandeelhouder voorzover sprake is van een enig aandeelhouder. Ondersteunen bij invullen formulieren;

13. Uittreksel uit Handelsregister, afschrift van oprichtingsakte en aandeelhoudersregister naar BV;

14. Na passeren toezending afschrift akte en (afschrift) ondertekende bankverklaring aan bank die de bankverklaring heeft afgegeven;

15. Advisering omtrent door de B.V.i.o. verrichte (rechts-)handelingen in de voorperiode en de eventuele noodzaak van bekrachtiging;

16. Verzorgen aandeelhoudersregister;

Wettelijk verplichte werkzaamheden in niet-standaard situaties

In het algemeen: indien de omstandigheden van de cliënt van dien aard zijn dat deze afwijken van wat gebruikelijk is, moet de notaris nader onderzoek instellen en/of de consequenties van deze omstandigheden met de cliënt bespreken en vervolgens verwerken in de conceptakte.

17. Opstellen letter of intent en letter of good standing in geval van buitenlandse oprichter(s), aandeelhouder(s) en/of bestuurder(s);

18. In geval van een buitenlandse vennootschap als partij in de akte zal een bevoegdheidsverklaring moeten worden afgegeven door een notaris (of een van de vennootschap onafhankelijke advocaat);

19. Alle werkzaamheden voor opmaken akte van inbreng;

20. Alle werkzaamheden voor opmaken akte van bekrachtiging;

21. Inschrijven BV in oprichting bij de Kamer van Koophandel;

22. Opstellen van de inbrengakte (in geval van inbreng in natura); concept akte van oprichting en akte van inbreng naar accountant en oprichter(s)

Optionele werkzaamheden

23. Toezenden van akten en stukken aan adviseurs(s);

24. Toezenden van KvK formulieren aan bestuurders niet aanwezig bij passeren;

25. Oplossen van voorkomende problemen tussen oprichters, aandeelhouders en bestuurders;

26. Opstellen van een volmacht in verband met een door het bestuur verleende procuratie en inschrijving van deze gevolmachtigde bij het handelsregister.

27. Legaliseren van de handtekeningen;

28. Indien de B.V. niet binnen drie maanden wordt opgericht: cliënt tijdig berichten over de uiterlijke datum en de gevolgen van het verlopen van de datum (opnieuw aanvraag verklaring van geen bezwaar nodig, opnieuw verschotten verschuldigd). Extra werkzaamheden in verband hiermee;

29. Fiscale advisering;

30. Handelsnaamonderzoek

Hoewel getracht is deze tekst zo nauwkeurig mogelijk samen te stellen, kunnen daaraan geen rechten ontleend worden. De lijsten zijn globaal, samenvattend en zo opgesteld dat deze voor cliënten van notariskantoren informatief kunnen zijn. Ze zijn zeker niet uitputtend. Gebruik van deze lijsten door anderen dan notarissen en hun kantoren of samenwerkingsverbanden bestaande uit en bestuurd door notarissen en hun kantoren is niet toegestaan.