notariskantoor hordijk

Oprichting stichting of vereniging

Werkzaamheden voor oprichten stichting of vereniging

Dit overzicht beschrijft: de werkzaamheden bij het oprichten van een stichting of vereniging

Van toepassing is ook het overzicht dat geldt voor elke notariële dienst.

Basispakket wettelijk verplicht werkzaamheden

1. Naleving WWFT;

2. In overleg met oprichters van de op te richten stichting of vereniging vaststellen van de aard en doel van de vereniging of stichting;

3. Opmaken van de akte van oprichting;

4. Tijdige toezending van de ontwerpakte;

5. Opstellen van volmachten;

6. Passeren van de oprichtingsakte na het geven van een toelichting daarop;

7. Inschrijving van de vereniging of stichting bij de Kamer van Koophandel (KvK);Inschrijving eerste bestuurders;

8. Toezending van akte van oprichting en uittreksel uit KvK-register na passeren.

Wettelijk verplichte werkzaamheden in niet-standaard situaties

In het algemeen: indien de omstandigheden van de cliënt van dien aard zijn dat deze afwijken van wat gebruikelijk is, moet de notaris nader onderzoek instellen en/of de consequenties van deze omstandigheden met de cliënt bespreken en vervolgens verwerken in de conceptakte.

  • Ad. 6, KvK-formulieren. Gebruikelijk is de situatie waarin de betrokken bestuurdersdie de KvK-formulieren moeten ondertekenen aanwezig zijn bij hetpasseren van de akte, teneinde deze formulieren te ondertekenen.

Optionele werkzaamheden

9. Vastlegging van de statuten van een bestaande vereniging in een notariële akte. Vaststellen van geldigheid van het besluit daartoe: verifiëren dat de notulen deugen en dat het tot de optionele werkzaamheden hoort om te assisteren bij het houden van de vergadering, dan wel het opstellen van de notulen daarvan.

10. Notulen maken van de oprichtingsvergadering;

11. Geven van toelichting in bijeenkomsten van de (toekomstige) leden van devereniging;

12. Ondersteuning bij het opzetten van een huishoudelijk reglement

Hoewel getracht is deze tekst zo nauwkeurig mogelijk samen te stellen, kunnen daaraan geen rechten ontleend worden. De lijsten zijn globaal, samenvattend en zo opgesteld dat deze voor cliënten van notariskantoren informatief kunnen zijn. Ze zijn zeker niet uitputtend. Gebruik van deze lijsten door anderen dan notarissen en hun kantoren of samenwerkingsverbanden bestaande uit en bestuurd door notarissen en hun kantoren is niet toegestaan.