notariskantoor hordijk

Personen- en familierecht

Werkzaamheden voor opstellen van huwelijksevoorwaarden/partnerschapsvoorwaarden

Beoogd doel: Het opstellen of wijzigen van huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden

Dit overzicht beschrijft de werkzaamheden bij het opmaken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden. Van toepassing is ook het overzicht dat geldt voor elke notariële dienst.

Basispakket wettelijk verplicht werkzaamheden

1. Naleving WWFT;

2. Inventariseren van persoonlijke gegevens en datum sluiten huwelijk of geregistreerdpartnerschap;

3. Nagaan of al huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden bestaan;

4. Inventariseren van de persoonlijke omstandigheden met betrekking tot eerdere huwelijken, kinderen, vermogenstoestand, arbeidsinkomen, pensioenen, aanwezigepolissen, etc.;

5. Inventariseren van de persoonlijke wensen van de cliënten m.b.t. delen van vermogen,arbeidsinkomsten, kosten huishouding, woning, eventuele onderneming, echtscheiding, pensioen, overlijden, etc.;]6. Voorlichting geven en adviseren over staat van aanbrengsten en zaken m.b.t.levensverzekering en verschuldigdheid van premies;

7. Gevolgen bespreken, in het bijzonder m.b.t. de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen, indien de algehele gemeenschap van goederen wordt omgezet in een beperkte gemeenschap of uitsluiting van iedere gemeenschap of indien van beperkte gemeenschap van goederen of van uitsluiting van gemeenschap van goederen wordt overgegaan naar een algehele gemeenschap van goederen of uitgebreide gemeenschap van goederen;

8. Voorlichting geven over de verzoekschriftprocedure voor de omzetting van het vermogensstelsel. Opstellen van verzoekschrift bij rechtbank indien goedkeuring bij wijziging nodig is;

9. Conceptakte opstellen en toezenden met een korte toelichting daarbij;

10. Het – na het bespreken en toelichten daarvan – ondertekenen van de akte van levering(‘passeren’);

11. De akte aanbieden aan het huwelijksgoederenregister. Na terugontvangst van het ingeschreven afschrift van de akte aan cliënt verzenden.

Wettelijk verplichte werkzaamheden in niet-standaard situaties

In het algemeen: indien de omstandigheden van de cliënt van dien aard zijn dat deze afwijken van wat gebruikelijk is, moet de notaris nader onderzoek instellen en/of de consequenties van deze omstandigheden met de cliënt bespreken en vervolgens verwerken in de conceptakte

12. Conceptakte met alle verplichte bijlagen ter goedkeuring aanbieden aan de rechtbankindien het een wijziging betreft;

13. Zorgen voor publicatie van de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden^indien de rechtbank aan partijen een publicatieplicht oplegt. Dit houdt in dat hethuwelijksvermogensstelsel in twee dagbladen en in de Staatscourant wordt afgedrukt;

14. Akte van verdeling opmaken en passeren;

15. Als in de verdeling onroerende zaken of andere registergoederen zijn opgenomen, eenuittreksel van de akte maken en aanbieden aan de Dienst van het kadaster en deopenbare registers. Dit uittreksel bevat uitsluitend het gedeelte van de akte over deverdeling;

Optionele werkzaamheden

16. Alle werkzaamheden inzake estate planning;

17. Opstellen van testamenten;

18. Verstrekken van gedetailleerde informatie over alimentatie;19. Advisering in verband met ondernemingsrechtelijke aspecten.

Hoewel getracht is deze tekst zo nauwkeurig mogelijk samen te stellen, kunnen daaraan geen rechten ontleend worden. De lijsten zijn globaal, samenvattend en zo opgesteld dat deze voor cliënten van notariskantoren informatief kunnen zijn. Ze zijn zeker niet uitputtend. Gebruik van deze lijsten door anderen dan notarissen en hun kantoren of samenwerkingsverbanden bestaande uit en bestuurd door notarissen en hun kantoren is niet toegestaan.