notariskantoor hordijk

Werkwijze erfrecht

Werkzaamheden voor opstellen testament

Beoogd doel:Opstellen van een testament

Dit overzicht beschrijft de werkzaamheden bij het opmaken van een testament. Van toepassing is ook het overzicht dat geldt voor elke notariële dienst.

Basispakket wettelijk verplicht werkzaamheden

1. Naleving WWFT;

2. Inventariseren van de persoonlijke omstandigheden van de cliënt. Huwelijk, en/ofkinderen, vermogen, pensioen, aanwezige polissen, enz.;

3. Inventariseren van de persoonlijke wensen van de cliënt. Adviseren over de diversemogelijkheden m.b.t. fiscale aspecten, de executeur, opnemen van codicil etc.;

4. Opstellen en toezenden van een conceptakte met korte schriftelijke toelichting;

5. Het na het geven van een toelichting ondertekenen van de akte (‘passeren’);

6. Meedelen aan het Centraal Testamentenregister (CTR) in Den Haag dat bij de notaris het testament van de cliënt berust. Aangeven of het testament eventuele eerdere testamenten of andere uiterste wilsbeschikkingen (zoals een codicil) herroept;

7. Ontvangst en controle van de verzamellijst van het CTR;8. Toezending afschrift van de akte aan cliënt, of meegeven van het testament aan de cliënt bij passeren.

Wettelijk verplichte werkzaamheden in niet-standaard situaties

In het algemeen: indien de omstandigheden van de cliënt van dien aard zijn dat deze afwijken van wat gebruikelijk is, moet de notaris nader onderzoek instellen en/of de consequenties van deze omstandigheden met de cliënt bespreken en vervolgens verwerken in de conceptakte

9. Bij tweede en verdere huwelijken nagaan van wettelijke rechten die t.z.t. gaan gelden;

10. Bij het bestaan van andere kinderen dan uit huwelijk geboren kinderen (stiefkinderen,natuurlijke kinderen, onder omstandigheden ook schoonkinderen).

Optionele werkzaamheden

11. Alle werkzaamheden inzake estate planning;

12. Advisering m.b.t. bijzondere omstandigheden waarin erfgenamen verkeren (faillissement, curatele, verslaving, verstoorde relaties, geestelijke onvolwaardigheid);

13. Privé-clausule;

14. Voogdijvoorziening voor minderjarige kinderen;

15. Regeling omtrent inbreng c.q. verrekening van gedane schenkingen;

16. Indien daarvan sprake is, voortzetting van een bedrijf;

17. Advisering over de wenselijkheid om een executeur aan te stellen.

Hoewel getracht is deze tekst zo nauwkeurig mogelijk samen te stellen, kunnen daaraan geen rechten ontleend worden. De lijsten zijn globaal, samenvattend en zo opgesteld dat deze voor cliënten van notariskantoren informatief kunnen zijn. Ze zijn zeker niet uitputtend. Gebruik van deze lijsten door anderen dan notarissen en hun kantoren of samenwerkingsverbanden bestaande uit en bestuurd door notarissen en hun kantoren is niet toegestaan.